Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes ter zake van de door Call the office verleende diensten, dan wel geleverde producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum periode van één (1) kalendermaand, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. Opzegging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk waarbij opdrachtgever rekening moet houden met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. De opzegtermijn vangt aan op het moment dat Call the office de schriftelijke opzegging heeft ontvangen.
3. Telefoonservice-abonnementen dienen één (1) maand vooruit te worden betaald. Betaling van eventuele extra gesprekskosten, secretariële diensten en andere bijkomende kosten dienen plaats te vinden uiterlijk één (1) maand na het moment waarop zij betrekking hebben. Alle betalingen dienen te geschieden via een automatische incasso.
4. Een overeenkomst tot vakantie-telefoonservice mag tot maximaal drie (3) keer per kalenderjaar worden afgenomen. De overeengekomen periode mag eenmalig worden verlengd voor maximaal dezelfde duur als waarvoor de overeenkomst is aangegaan.
5. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de factuurdatum is dan een rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 45,-. Bij niet tijdige betaling is Call the office voorts gerechtigd tenminste € 12,- administratiekosten in rekening te brengen.
6. Call the office behoudt zich het recht voor haar dienstverlening per direct te staken wanneer niet tijdig door de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan of zich andere conflictsituaties voordoen.
7. Call the office kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor, noch verplicht worden tot vergoeding van, schade van welke aard ook, ontstaan aan onder haar beheer gegeven goederen of als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de verleende diensten.
8. Call the office verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar toevertrouwde informatie.
9. Call the office is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Call the office zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
10. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen partijen in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechterlijke macht in regio Rotterdam. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11. Call the office zal gebruik maken van de volgende openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17.30 uur. Opdrachten die Call the office ontvangt buiten deze tijden zullen de volgende werkdag behandeld worden.
Barendrecht, Maart 2018